FANDOM


Jo Kan

Jo Kan portrait

Jo Kan anime portrait

Chinese Xu Wan
Kanji 城館
Romaji Joo Kan
Biographical Information
Status
Deceased (Slain)
Marital Status Single
Gender Male
Eyes Black
Hair Black
Skin Pale
Location Kokuhi Village (Death Place)
Professional Information
Classification Assassin
Affiliates Shukyou Clan
Equipment Sword
Media
Appearance
Manga Debut Chapter 2
Anime Debut Episode 1
Jo Kan was an assassin from the Shukyou Clan that has existed for over 200 years.

AppearanceEdit

Jo Kan was dressed in the assassin attire of his clan.

PersonalityEdit

Jo Kan was confident in his abilities to get his job done, however when he was overwhelmed he turned to underhanded tactics and goes for sympathy from the enemy to get them to lower their guard. This portrayed him as a cunning character who was very arrogant and tricky.

StoryEdit

Sei Kyou's Rebellion ArcEdit

Jo Kan was hired by Sei Kyou's lackeys to kill the king Ei Sei. He mistakenly killed Hyou because the latter was pretending to be the king, but this mistake cost him dearly. After the village chief's son stopped him from beheading Hyo, he realized his sword was missing and something did not add up. He then stabbed the kid in the leg in order to convince the family to talk. When he arrived in Kokuhi village he beheaded one of the villagers who attempted to stop him. After he discovered Shin and Ei Sei, he noticed Shin being angry at the king. He asked Shin to go ahead and kill the King and save him the head. Shin assured him he would kill Ei Sei but after he takes his head since he was the one that killed Hyō.  Shin later defeated Jo Kan to avenge Hyou. Using Shin's naive nature, Jo Kan started begging Shin to spare him and not let his children become orphans. Shin, knowing how being an orphan feels like, decided to let him go, but he was suddenly beheaded by Ei Sei. Ei Sei's final words to Jo Kan were "your children have nothing to do with your sins."

AbilitiesEdit

STATS
Strength 84
Leadership 60
Intelligence 70
Experience D

DuelsEdit

GalleryEdit

Manga Edit

Shin Cuts Down Jo Kan
Jo Kan cut down by Shin

Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal FamilyFormerly
Shou Hei Kun

GovernmentShun Shin Kun
Great GeneralsKan Mei - Ka Rin

GeneralsFormerly
Rin Bu Kun

1000-Man CommandersHaku Rei - Kou Yoku
Han
Great GeneralsSei Kai

2000-Man CommandersFormerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
GeneralsGanmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man CommandersOu Hon - Shin

3000-Man CommandersKyou Kai

2000-Man CommandersMou Ten

1000-Man CommandersCurent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man CommandersChu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad LeadersBi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad LeadersFormer
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

StrategistsKa Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great GeneralsCurrent
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man CommandersFormer
Dou Sei

StrategistsHyou Ki
Yan
Great GeneralsCurrent
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man CommanderGou Ran

Strategists Chousou

CommandersKaine - Fu Tei

OthersGika

Civilians
MerchantsFormer
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou