FANDOMKoku’ou

Koku Ou

Koku Ou anime portrait

Biographical Information
Status
Alive
Marital Status Single
Gender Female
Eyes Mint
Hair Violet
Skin Light Brown
State Qin
Location With the Kan Ki Army
Professional Information
Classification Unit Commander
Deputy
Archer
Cavalry
Occupation Soldier
Bandit (former)
Affiliates Koku’ou Clan
Kan Ki Army
Qin Military
Military Rank 5000-Man Commander
Equipment Sword
Bow
Media
Japanese VA Kawashima Yuumi
Appearance
Manga Debut Chapter 212
Anime Debut Episode 59
Koku’ou is a lieutenant in the Kan Ki Army and a 5000-Man Commander.

AppearanceEdit

Koku’ou is a beautiful woman with pink lips and mint eyes. She wears armor and fur as her clothing.

PersonalityEdit

Koku’ou has a cruel personality, delighting in pain and suffering. She is very loyal to Kan Ki. She is often silent and concentrated in battle.

StoryEdit

Sanyou Campaign ArcEdit

Koku’ou is first seen with the Kan Ki Army creating a 'human forest'. She was with the Kan Ki army when they captured Wei's base camp

Coalition Invasion ArcEdit

Koku’ou spends the majority of the battle on top of Kankoku pass in close attendance to Kan Ki. When the Kanki army sets fire to one of Go Hou Mei's siege towers, she mentions that the Kan Ki Army pilfered oil from Kanyou.

Koku’ou was with the Kan Ki Armies elite, who descended the other siege tower and ultimately killed Sei Kai.

Koku You Campaign ArcEdit

Western Zhao Invasion ArcEdit

AbilitiesEdit

STATS
Strength 82
Leadership 83
Intelligence 85
Experience B
Rocket breast

GalleryEdit

Manga Edit

Koku Ou in Wei Armor
Koku’ou in Wei Armor
Koku Ou nose bleed over Kan Ki
Koku’ou nose bleed
Koku Ou's butt
Koku’ou's butt
Koku Ou portrait
Koku’ou
Kyou Kai Cuts Koku Ou's Bow
Kyou Kai Cuts Koku’ou's Bow

Anime Edit

Koku Ou And Ma Ron Disguise As A Wei Soldier anime S2
Koku Ou and Ma Ron disguise as Wei soldiers

Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal FamilyFormerly
Shou Hei Kun

GovernmentShun Shin Kun
Great GeneralsKan Mei - Ka Rin

GeneralsFormerly
Rin Bu Kun

1000-Man CommandersHaku Rei - Kou Yoku
Han
Great GeneralsSei Kai

2000-Man CommandersFormerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
GeneralsGanmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man CommandersOu Hon - Shin

3000-Man CommandersKyou Kai

2000-Man CommandersMou Ten

1000-Man CommandersCurent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man CommandersChu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad LeadersBi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad LeadersFormer
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

StrategistsKa Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great GeneralsCurrent
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man CommandersFormer
Dou Sei

StrategistsHyou Ki
Yan
Great GeneralsCurrent
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man CommanderGou Ran

Strategists Chousou

CommandersKaine - Fu Tei

OthersGika

Civilians
MerchantsFormer
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou