FANDOM


Japanese Name(as in the manga) Chinese Name(based on actual history)
Ei Sei Ying Zheng
Gaku Ki Yue Yi
Haku Ki Bai Qi
Hou Ken Pang Nuan
Kan Ki Huan Yi/Huan Ji
Kyou Kai Qiang Lei
Mou Bu Meng Wu
Mou Gou Meng Ao
Mou Ki Meng Yi
Mou Ten Meng Tian
Ou Hon Wang Ben
Ou Ki Wang Yi
Ou Kotsu Wang He
Ou Sen Wang Jian
Queen Mother Zhao Ji
Ren Pa Lian Po
Ri Boku Li Mu
Ri Shi Li Si
Rou Ai Lao Ai
Ryo Fui Lü Buwei
Shi Ba Saku Sima Cuo
Shin Li Xin
Sho Zhao Wang aka King Zhao (real name:Zhaoxiang)
King Sho (Yan) King Zhao
Sou Jou King Zhuangxiang of Qin (real name:Yiren and Zichu)
Shou Hei Kun Chang Ping Jun (real name:Huang Xie)
Shun Shin Kun Chun Shen Jun
Tou Teng
Yo Tan Wa Yuang Duan He