FANDOMShu Ki

Shuki portrait

Shu Ki anime portrait

Chinese Zhu Gui
Romaji Shuu Ki
Epithet Officer Hunter
Biographical Information
Status
Deceased (Slain)
Marital Status Single
Gender Male
Eyes Brown
Hair Dark Brown
Skin Light Brown
State Wei
Location Dakan Plains (Death Place)
Professional Information
Classification Commander
Cavalry
Occupation Soldier
Affiliates Wei Military
Go Kei Army
Equipment Sword
Media
Japanese VA Hidenori Takahashi
Appearance
Manga Debut Chapter 69
Anime Debut Episode 21
Game Debut Kingdom: Ikkitousen No Tsurugi!
Shu Ki was a General from the State of Wei, who, together with Ma Ki, formed the "Officer Hunter" duo. He was apart of the Go Kei Army.

AppearanceEdit

He wore armor befitting his rank and a helmet. He always had a serious look on his face. He has a small beard, and a tattoo on his right cheek.

PersonalityEdit

He was serious and didn't talk alot. He was confident in his abilities.

HistoryEdit

It appears he has killed a lot of enemy commanders/officers to earn the Officer Hunters name along with Ma Ki. He has Go Kei's trust as he sends him along with Maki to take Duke Hyou, confident that they can do it.

StoryEdit

Keiyou Campaign ArcEdit

In Qin's 245 BC invasion to Wei he served under General Go Kei. Before wiping out the Qin army, Gokei summons him and Ma Ki to kill Duke Hyou so that the battle ends. They are confident in their abilities, believeing they will carry out their task while seeing Duke Hyou approaching. He was killed by Duke Hyou after Shin killed Maki.

AbilitiesEdit

STATS
Strength 90
Leadership 82
Intelligence 80
Experience C
Spec. Atk Shuki-Maki-Attack! (99 Strength!)

His special attack with Maki has 99 strength but he was killed before he could use it against Duke Hyou.

GalleryEdit

MangaEdit

Shu Ki close up
Shu Ki close up
Shu Ki killed by Duke Hyou
Shu Ki's head sliced by Duke Hyou

Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal FamilyFormerly
Shou Hei Kun

GovernmentShun Shin Kun
Great GeneralsKan Mei - Ka Rin

GeneralsFormerly
Rin Bu Kun

1000-Man CommandersHaku Rei - Kou Yoku
Han
Great GeneralsSei Kai

2000-Man CommandersFormerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
GeneralsGanmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man CommandersOu Hon - Shin

3000-Man CommandersKyou Kai

2000-Man CommandersMou Ten

1000-Man CommandersCurent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man CommandersChu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad LeadersBi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad LeadersFormer
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

StrategistsKa Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great GeneralsCurrent
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man CommandersFormer
Dou Sei

StrategistsHyou Ki
Yan
Great GeneralsCurrent
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man CommanderGou Ran

Strategists Chousou

CommandersKaine - Fu Tei

OthersGika

Civilians
MerchantsFormer
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou