FANDOMTou Jou

Tou Jou

Tou Jou anime portrait

Chinese Dao Xiang
Romaji Tou Jou
Biographical Information
Status
Alive
Marital Status Single
Gender Male
Hair Black
Skin Brown
Relatives Ka (Son)
Earl Chou Ki (Uncle)
State Zhao
Residence Kantan City
Location Kantan City
Professional Information
Classification King
Affiliates Zhao Government
Media
Appearance
Manga Debut Chapter 108
Anime Debut Episode 25 Mentioned
Episode 40 Flashback

King Tou Jou is the current King of the State of Zhao and the lord of Kantan.

AppearanceEdit

King Tou Jou has a long goatee and big lips. He is seen with regal court robes. When first seen in person however, he is beardless.

PersonalityEdit

He has a twisted personality and hates being admonished. He also detests Ren Pa from the bottom of his heart and appears to prefer the company of men to that of women. When first introduced, he is highly narcisistic in the face of news from Ri Boku of Qin's invasion, with more attention focused on his page boys and on his pool than on the state of his nation's borders.

HistoryEdit

As a prince, Tou Jou was regularly admonished by Ren Pa for bad behaviour and misconduct. He detested Ren Pa so much that he stripped him of his rank the moment he became king, sending Gaku Jou to kill him with 50,000 troops.

Story Edit

Battle of Bayou ArcEdit

Advised by Ri Boku, he made Hou Ken one of the Three Great Heavens and Commander-in-Chief of an large army with which he could invade the state of Qin.

Alliance ArcEdit

When Ryo Fui kidnapped his lover, Tou Jou sent Ri Boku to Qin capital to negotiate for his release.

Western Zhao Invasion ArcEdit

AbilitiesEdit

GalleryEdit

Tou Jou first appearance
First Appearance
Tou Jou portrait
Reintroduction
Tou Jou
Portrait


Characters
Ai
Royal Palace
Royal Family Rou Ai - Queen Mother

Government Chou Kou - Ko Reki
Generals Current
Han O Ki
Former
Wa Tegi

Commanders Han Roki - Ha Mui - Bu Tai
Royal Palace
Royal FamilyFormerly
Shou Hei Kun

GovernmentShun Shin Kun
Great GeneralsKan Mei - Ka Rin

GeneralsFormerly
Rin Bu Kun

1000-Man CommandersHaku Rei - Kou Yoku
Han
Great GeneralsSei Kai

2000-Man CommandersFormerly
Bakan
Jo
Residence
Leader Jo Elder

Civilian Shuu (Jo)
Qi
Royal Palace
Royal Family Ou Ken
Military
GeneralsGanmo
Qin
Royal Family Current
Ei Sei - Queen Mother - Rei - Rui
Former
Boku Kou - Sei Kyou - Sho - Sou Jou

Government Current
Ri Shi - Ryo Fui - Sai Taku - Shi Shi - Shou Hei Kun - Shou Bun Kun
Former
Ketsu Shi

Royal Harem Amin - Chou Kou - Kou - Rou Ai - You
Great Generals Current
Mou Bu - Tou
Former
Chou Tou - Duke Hyou - Mou Gou

Six Great Generals:
Ko Shou - Kyou - Haku Ki - Ou Ki - Ou Kotsu - Shiba Saku

Generals Current
Do Mon - Heki - Kan Ki - Kan Ou - Ou Sen - Roku O Mi - Ryuu Koku - Shou Kaku
Former
Dou Kin - Ei Bi - En Ka - Koku Gou - Ra Gen - Rin Bou - Ryuu

5000-Man CommandersOu Hon - Shin

3000-Man CommandersKyou Kai

2000-Man CommandersMou Ten

1000-Man CommandersCurent
Hoku Shu - Gaku Rai - Kaku Un - Kan Jou - Ogiko - Ran Dou
Former
Baku Koshin - Jou Han - Kaku Bi - Tai Un

100-Man CommandersChu Tetsu - Den Ei - Den Yuu - Hai Rou - Kyo Gai - Ryuu Sen

10-Squad LeadersBi Hei - Ro En - Ryuu Yuu - Seki - Suu Gen - Taku Kei

5-Squad LeadersFormer
Batsu Ken - Bi Tou - Bun Ketsu - Hou - Kyou Ji - San Ka - Yuu Gi

StrategistsKa Ryo Ten - Kai Oku - Mou Ki
Mountain Tribe
King Yo Tan Wa

Elders Chouga Elders

Warriors Ba Jio - Fuji - Rankai - Shunmen - Tajifu - Toji
Wei
Royal Palace
Royal Family Kei Bin
Great GeneralsCurrent
Go Hou Mei
Former
Renpa
Seven Fire Dragons:
Current
Gai Mou
Former
Go Kei - Tai Roji - Shi Ei - Rei Ou - Shou Sen - Ba Tou

Generals Current
Fuu Haku - Kan Ei
Former
Kyuu Gen - Haku Kisai - Ga Gyuu - Rinko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou

1000-Man CommandersFormer
Dou Sei

StrategistsHyou Ki
Yan
Great GeneralsCurrent
Ordo
Former
Geki Shin - Gaku Ki
Royal Palace
Royal Family Tou Jou
Great Generals Three Great Heavens
Current
Ri Boku - Hou Ken
Former
Rinshoujou - Ren Pa - Chousha
Other
Gaku Jou

Generals Current
Kou Son Ryuu - Ri Haku - Ki Sui - Ba Nan Ji - Shuu Sui Ju
Former
Man Goku - Shou Mou - Fuu Ki - Rin Ko - Gen Bou - Kyou En - Kai Shi Bou - Kei Sha

Army Commanders Current
Ba Tei - Kin Mou - Gaku Ei - Kai Gou
Former
Ryuu Tou

1000-Man CommanderGou Ran

Strategists Chousou

CommandersKaine - Fu Tei

OthersGika

Civilians
MerchantsFormer
Ryo Fui - Shi Ka - A Mon - Kou Shou